Zakończenie loterii fantowej "Podziel się Swoim Szczęściem"
Edycja 2013

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 stycznia 2014 r. odbyło się losowanie nagrody w loterii fantowej "podziel się swoim szczęściem". W loterii mogły wziąć wszystkie Pary, które zorganizowały zbiórkę na swoim ślubie w ramach akcji "podziel się swoim szczęściem" w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Nagrodę, w postaci tygodniowego pobytu w Zamku Czocha w Leśnej ufundowała Grupa Hoteli WAM Sp z. o. o. Nad przebiegiem losowania czuwała czteroosobowa komisja powołana przez Organizatora. Szczęście uśmiechnęło się do Państwa Moniki i Józefa Hoder, którzy mieli swój ślub w dniu 3 sierpnia 2013 r. Nagrodę wylosowała jedna z pacjentek naszego szpitala. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i bardzo dziękujemy wszystkim parom, które wzięły udział w naszej akcji charytatywnej.

Zobacz protokół z losowania.

Regulamin Loterii "Podziel się Swoim Szczęściem"

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Podziel się swoim szczęściem”

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem Loterii jest Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - O Zdrowie Dziecka z siedzibą w Krakowie, adres siedziby: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Krakowie.

4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na obszarze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Celem tej akcji jest zbiórka pieniędzy na rzecz wsparcia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.

7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 05.07.2013 r. i zakończy się w dniu 30.01.2014 r. (włączając okres postępowania reklamacyjnego).

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 150 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 1 złoty brutto.
8.3. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejnymi numerami od 1 do 150.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych
Sprzedaż losów odbywać się będzie w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 14.30 w okresie od 05.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w siedzibie Organizatora - Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - O Zdrowie Dziecka w Krakowie, ul. Wielicka 265, w pokoju numer 3A-31b w miejscu oznaczonym nazwą loterii.

10.Uczestnicy loterii fantowej
10.1. W organizowanej przez Fundację loterii „Podziel się swoim szczęściem” mogą wziąć udział osoby, które w roku kalendarzowym 2013 włączą się w akcję charytatywną pn. „Podziel się swoim szczęściem” organizowaną przez Fundację. Celem tej akcji jest zbiórka pieniędzy na rzecz wsparcia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.
10.2. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne
z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
10.3. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku
z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

11. Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Uczestnicy loterii spełniający warunek określony w punkcie 10.1. nabywają prawo do zakupu losu w cenie 1 PLN BRUTTO, w miejscu, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu.
11.2. Uczestnicy Loterii nabywając los zobowiązani są prawidłowo go wypełnić, tj. wpisać na kuponie losu swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
11.3. Los wypełniany jest w siedzibie Organizatora, a następnie część losu z wylosowanym numerem zostaje wrzucona do zabezpieczonej i oznakowanej urny. Losy wrzucone do urny będą brały udział w losowaniu nagrody.
11.4. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia tylko jednego losu uprawniającego do udziału w losowaniu nagrody loterii.

12. Nagrody loterii fantowej
12.1. W Loterii przewidziana jest jedna nagroda, którą jest tygodniowy pobyt w Zamku Czocha (Sucha, 59-820 Leśna) ufundowana przez Partnera Organizatora, tj. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy św. Gertrudy 26-29.
12.2. Wartość nagrody wskazanej powyżej w punkcie 13 wynosi 1622 PLN brutto (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia dwa złote) i nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 Ustawy o grach hazardowych.
12.3. Procentowa wartość nagrody w stosunku do łącznej ceny przeznaczonej do sprzedaży losów wynosi 1108%.

13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagrody w Loterii będzie jawne i odbędzie się w dniu 9 stycznia 2014 r. o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków. Losowanie nagrody odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu.
13.2. Nad przebiegiem Losowania czuwać będzie trzyosobowa Komisja, powołana przez Organizatora (dalej: Komisja).
13.3. Wyniki Loterii zostaną ogłoszone podczas losowania w dniu 9 stycznia 2014 r. i zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 10 stycznia 2014 r. na stronach internetowych Organizatora: podzielsieswoimszczesciem.pl oraz ozdrowiedziecka.pl.
13.4. Na losowanie w dniu 9 stycznia 2014 r. Organizator zaprasza wszystkich uczestników loterii.
13.5. Obecność uczestników na losowaniu w dniu 9 stycznia 2014 r. jest nieobowiązkowa.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora w terminie uzgodnionym przez Organizatora ze zwycięzcą loterii.
14.2. W przypadku gdy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w uzgodnionym terminie i nie poda przyczyny nie zgłoszenia się po nagrodę, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Podziel się swoim szczęściem”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
15.2. Komisja Loterii „Podziel się swoim szczęściem” sporządzi z przebiegu losowania protokół
z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje i roszczenia związane z organizowaną Loterią mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji lub roszczenia w siedzibie Organizatora - Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
- O Zdrowie Dziecka, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków - nie później niż do dnia 16.01.2014 r. do godziny 12.00.
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
16.3. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Podziel się swoim szczęściem”. Termin rozpatrzenia reklamacji i wysłania Zawiadomienia o wyniku reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
16.4. Decyzja Komisji Loterii „Podziel się swoim szczęściem” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii „Podziel się swoim szczęściem” dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora w dniach od 05.07.2013 r. – 30.01.2014 r.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie,
o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany. 18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Jak zgłosić swój udział w loterii?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: b.grzywacz@odnowaszpitala.pl
W tytule maila należy wpisać: Zgłoszenie do loterii
Pobierz formularz

Kontakt i dodatkowe informacje
Fundacja "O ZDROWIE DZIECKA", Kraków, ul. Wielicka 265, Tel. (12) 654 19 03

Organizatorzy i partnerzy loterii